Главная страница
 Новости сайта
 Процесс беатификации
  Постулатура
  Трибунал
 Слуги Божьи
  Епископ Антоний Малецкий
  о. Фабиан Абрантович MIC
  м. Екатерина Абрикосова
  о. Епифаний Акулов
  прелат Константин Будкевич
  о. Франциск Будрис
  о. Потапий Емельянов
  с. Роза Сердца Марии
  Камилла Крушельницкая
  О. Янис Мендрикс MIC
  о. Ян Тройго
  о. Павел Хомич
  О. Андрей Цикото, MIC
  о. Антоний Червинский
  о. С. Шульминский, SAC
 Архив
  еп. Эдуард Профитлих, SJ
 Библиотека сайта
 Интересные статьи
 Благодарности
 Ссылки
 Контакты

Епископ Антоний Малецкий

Избранная библиография

(в хронологии)


Ustawa Towarzystwa Dobroczynności // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1884. Nr. 8. S. 16—17

Zatwierdzenie przytułku dla chłopców // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1890. Nr. 51. S. 15

Charitas. Petersburg, 1894

Kalendarze Rzym.-Kat. Tow. Dobroczynności w Petersburgu. 1896—...

En souvenir de M-me Fanny Jaume (1813—1900). St. Petersbourg, 1901

Akt uroczysty w zakładzie ks. Maleckiego // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1902. Nr. 40. S. 14—15

Сообщение о ежегодном празднике в приюте для мальчиков Благотворительного общества в С.-Петербурге (Кирилловская ул., д. 19) и об освящении нового приюта для девочек (Пески, д. 9)

Ochronka dla chłopców katolickich // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1903. Nr. 18. S. 12

Wzmianka o zakładach rzemieślniczych przytułku dla chłopców R.-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu // Z działalności Katolickich Towarzystw Dobroczynnych w Cesartwie. [1904 ?]. S. 220—223

Buczys Fr. Stowarzyszenie Pedagogiczne Katolickie w Archidiecezji Mohylewskiej. Sejny, 1908

Stowarzyszenie pedagogiczne katolickie w Archidiecezji Mohylewskiej w roku 1908: Odb. z «Wiadomości Archidiecezjalne». Petersburg, 1908

[В разделе «Nasze sprawy»] // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1909. Nr. 7, 22. 11. (05.12). S. 4

Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1909. Dodatek ilustrowany do nr. 140

номера: 25-letni jubileusz rz.-kat. Towarz. Dobroczynnosci

Dubiecki M. Z przeszłości 1861—1863. Kijów, 1910

Na jasełkach w Petersburgu — u ks. Maleckiego // Pod Znakiem Krzyża [tygodnik]. Petersburg, 1910. Nr. 2. S. 15

Żyskar J. Kilka słow o poszukiwaniu chleba na obczyźnie. Wilno, 1912

Opis aktu szkolnego // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1913. Nr. 1040. S. 3—4

Adres b. Wychowanków // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1176. S. 2; Nr. 1177. S. 4

По случаю 25-летия приюта для мальчиков

Ahasfer X. Tunka. Poznań, 1914

Dwudziestopięciolecie zakładow ks. Maleckiego // Dziennik Petersburski. 1914. Nr. 1175, 1176, 1177

Hołd zasłużony // Dziennik Petersburski. 1914. Nr. 1165

25-летний юбилей приюта для мальчиков

Opis uroczystego aktu szkolnego w zakładach // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1307, 05(18).10. S. 2

Sprawozdanie z obchodu — hołd zadłużony // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1165, 22.03. (04.04)

Rys historyczny zakładu rzemieślniczego // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1175. 04(17).04. S. 2

Uczczenie zasługi // Głos Polski [tygodnik]. Petersburg, 1914. Nr. 13, 30.03 (12.04). S.18

Wl. Bl. Akt szkolny w zakładach ks. kan. A. Maleckiego // Dziennik Petrogradzki. 1914. Nr. 1307

Wl. Bl. 25-lecie zakładow ks. Maleckiego // Dziennik Petersburski. 1914. Nr. 1160, 16(29).03. S. 4

Wójcicki A. Zakłady wychowawcze ks. Maleckiego w Piotrogrodzie // Polski Kalendarz Piotrogrodzki. 1916. S. 158—162

Wieczór ku czci H. Sienkiewicza w zakładzie ks. Maleckiego // Kurier Nowy. Piotrogród, 1917. Nr. 187

Progimnazjum polsko-katolickie ks. Maleckiego // Kurier Nowy. Piotrogród, 1917. Nr. 1890

Proces arcybiskupa Cieplaka i 14 ksieży / Pod red. J. Leszczyńskiego. M.: Krasnaja Now, 1923

Процесс католической контрреволюции // Правда. М., 1923. 27.03

Mac Cullagh Fr. Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski. Kraków, 1924

Wasilewski J. W szponach antychrysta: Wspomnienia księdza z Rosji sowieckiej. Kraków, 1924. S. 97—98

Jacyna J. Trzydzieści lat w stolicy Rosji (1888—1918). Warszawa, 1926

Boudou A. Stolica Święta a Rosja: Stosunki dyplomatyczne między nimi. T. 2. Kraków, 1930

Ahasfer X. Tunka: Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu przeszło... Warszawa, 1929

Watykan a Rosja // Sprawy Obce [kwartalnik]. Warszawa, 1930. Zeszyt III. S. 533

[...] // Życie Katolickie. 1930. Nr. 51. S. 16

Крыленко Н. И. Суд над католическими ксендзами (1923) // Крыленко Н. И. Судебные речи. 1922—1930. Москва, 1931. С. 3—34

Mackiewicz S. (Cat). Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa sowietów. Laudeter Jezus Christus. Wyd. I. Warszawa, 1931

Mioduszewski J. Wrażenia z procesu arcybiskupa Cieplaka i czternastu księży w Moskwie 20—25 marca 1923. Warszawa, 1931

Niedźwiecki Konrad. Ze wspomnień. Warszawa, 1931

[...] // Życie Katolickie. 1931. Nr. 31. S. 492

Z murów św. Katarzyny: Księga pamiątkowa B. Wychowanek i Wychowanków Gimnazjum przy kościele św. Katarzyny. Warszawa, 1933

«Będzie kanonizowanym, będzie świętym» // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1934. № 105 (1903), 07.05. S. 3—4

Będzie kanonizowanym, będzie świętym // Słowo. Wilno, 1934. Nr. 118 (3610)

Biskup męczennik: Powrót z katorgi sowieckiej // Przewodnik Katolicki [tygodnik]. Poznań, 1934. N 20. S. 307, 311

Dalla Polonia. (Nostre informazioni). Il ritorno di Mons. Malecki dalla Siberia // Osservatore Romano. 1934. 05.05. P. 1

Dzieje martyrologji i wyzwolenia Biskupa Maleckiego // Słowo. Wilno, 1934. Nr. 120

Przyjazd Ks. Biskupa Maleckiego do Polski // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1934. № 96 (1894). 25.04

Przyjazd do Warszawy z katorgi soweckiej Ks. Biskupa Maleckiego // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1934. № 101 (1899). 01.05

Ruina Kościola w Rosji bolszewickiej // Przegląd Powszechny [miesięcznik]. Kraków, 1934. T. 202. S. 341—343

Rutkowski F. Arcybiskup Jan Cieplak (1857—1926): Szkic biograficzny. Warszawa, 1934

Śladem męczenników // Trybuna Warszawska. 1934. № 4, kwiecień

Wójcicki Al. Petersburski ksiądz Bosco: (Biskup Antoni Malecki) // Kurjer Warszawski. 1934. Nr. 123, 06.05. S. 2

[...] // Życie Katolickie. 1934. Nr. 20. S. 309

Apostoł naszego wychodźtwa w Rosji // Słowo. Wilno, 1935. 15.02

Biskup-bohater // Młodzież Katolicka [dwumiesięcznik]. Warszawa, 1935. Nr. 2 (16). S. 15—20

Cichy człowiek z "Piasków": (Pamięci ks. bisk. Antoniego Maleckiego) // Kurier Warszawski. 1935. Nr. 23, 25.01. S. 2

In morte di Mons. Antonio Malecki. L'eroico Amministratore Apostolico di Leningrado // Osservatore Romano. 1935. Nr. 24 (22694), 28—29.01. S. 3

Krzyżanowski B. Biskup Bohater // Młodzież Akademicka.  1935. Nr. 2. S. 15—19

Mowa żałobna Kard. Aleksandria Kakowsklego w czasie nabożeństwa żałobnego w Domu Sióstr Nazaretanek w Rabce za duszę ś. p. Biskupa Antoniego Maleckiego;

Mowa na pogrzebie s. p. ks. bpa Antoniego Maleckiego ks. prał. Kazimierza Naskręckiego w Archikatedrze św. Jana w Warszawie 21.01.1935 // Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej (WAW). 1935. Nr. l. S. 61—74

Polski don Bosko // Przegląd Katolicki [tygodnik]. Warszawa, 1935. Nr. 5. S. 68

Prochy ś. p. ks. biskupa Maleckiego w podziemiach katedralnych // Kurier Warszawski. 1935. Nr. 21. S. 12

Ś. p. biskup Malecki // Kurier Warszawski. 1935. Nr. 17. S. 8

U[rban] J. Ś. p. Biskup Antoni Maiecki // Oriens. Kraków, 1935. Styczeń—luty. S. 20—22

Uroczysty pogrzeb biskupa-męczennika // Przewodnik Katolicki [tygodnik]. Poznań, 1935. 21.01

Uroczysty pogrzeb ś. p. biskupa Maleckiego // Słowo. Wilno, 1935. [styczeń]

[Wetmański L., bp.] L. W. Nad trumną Męczennika XX-go wieku s. p. Ks. Biskupa A. Maleckiego // Głos Mazowiecki. Płock, 1935. 21.01. Nr. 18. S. 1

Z murow Sw. Katarzyny. Warszawa, 1935

Zgon ś. p. ks. biskupa Maleckiego // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1935. Nr. 15 (2114).

Zgon Męczennika, Ks. Biskupa Antoniego Maleckiego; Ś. p. Ks. Biskup Antoni Malecki // Przewodnik Katolicki [tygodnik]. Poznań, 1935. 03.02

[...] // Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie. 1935. Nr. 2. S. 59—74

Rutkowski F. Biskup Antoni Malecki 1861—1935. Warszawa, 1936

Przeździecki P. Ze wspomnień przedrewolucyjnej Rosji. Częstochowa, 1939

Zatko J. Descent into Darkness: The Destruction of the Roman Calholic Church in Russia 1917—1923. The University of Notre Dame Press, 1965

Lesourd P. Le jesuite clandestin: Mgr Michel d'Herbigny. Paris, 1976

Dunin Denis J. The Catholic Church and the Soviet Government. 1939—1949. New York, 1977

Łukawski Z. Ludność polska w Rosji 1863—1914. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk, 1978

Wenger A. Rome et Moscou 1900—1950. Paris, 1987

Вакулов А. Пи-Эжен Неве — свидетель трагедии // Наука и религия. 1990. № 2—3. С. 22—35

Krótka autobiografia ks. Antoniego Maleckiego prałata kapituły diecezji mohylewskie //  Znaki Czasu. Kielce—Rzym. 1992. Nr. 25. S. 129—132

Wilk S. Episkopat Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918—1939.  Warszawa, 1992

Stehle H. Tajna dyplomacja Watykanu. Warszawa, 1993

Duchniewski J. Malecki // Słownik biograficzny Katolicyzmu społecznego w Polsce. Lublin, 1994

«Дом Кербедза» на Кирилловской // Вечерний Санкт-Петербург. 1995. 23.06

Dzwonkowski R. Świadek wiary w Leningradzie bp Antoni Malecki (1861—1935) // Ład. 1995. № 11, 12.03

Piskorski L. Ksiądz Antoni Malecki w Petersburgu // Polacy w Petersburgu. 1995, kwiecień. S. 12—13

Skalski T. Terror i cierpienie. Kosciól katolicki na Ukrainie 1900—1932. Wspomnienia / Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór aneksów i fotografii ks. J. Wólczański. Lublin; Rzym; Lwów, 1995

Dzwonkowski R. Kościół katolicki w ZSSR 1917—1939: Zarys historii. Lublin, 1997

Hankowska R. Kościół św. Katarzyny Panny i Męczenniczki Aleksandryjskiej w Sankt-Petersburgu. Warszawa, 1997

Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917—1939: Martyrologium. Lublin, 1998

Kawalerczyk G. Biskup Antoni Malecki — Apostoł Rosji (1861—1935) //  Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, 1998. Nr. 7 (921), lipiec. S. 486—489

Myślakowski P. Cenna pomoc dla historyków [Рец. на кн.: История Римско-Католической Церкви в Российской Империи (XVIII-XX вв.) в документах Российского государственного исторического архива = Historia Kosciola… СПб.; Варшава, 1999] // Współnota Polska. 1999. Nr. 5 (maj). S. 38—39

S. 39—40: Od redakcji. [О еп. А. Малецком, памяти которого (а также памяти других епископов и священников) посвящена книга]

[Письмо представителей польских обществ в СПб. к примасу Польши Й. Глемпу, в котором высказывается просьба начать процесс беатификации еп. Малецкого] // Gazeta Petersburska. 1999. Nr. 1 (2). S. 5

Пожарский К. Епископ-мученик Антоний Малецкий // Свет Евангелия. 1999. № 30, 25.07. С. 6

Pożarski K. Biskup Antoni Malecki — nasza Petersburska chluba // Gazeta Petersburska. 1999. Nr. 1 (2). S. 4

Наш Край (= Nasz Kraj). 2000. № 1, янв.

Выпуск журнала, посв. еп. А. Малецкому

Праведный Епископ Антоний Малецкий (1861—1935): Буклет / Изд. прихода св. Станислава в СПб. 2000

Наш Край (= Nasz Kraj). 2000. № 2, дек.

Выпуск журнала, посв. еп. А. Малецкому

Черепенина Н. Ю. Гонения на Римско-Католическую церковь на Северо-Западе России в 1917—1945 г. // Наш край (= Nasz kraj). 2001. № 4, сент. С. 8—26

Пожарский К. Тихий человек из Песков // Свет Евангелия. 2002. № 9 (358), 24.02. С. 4

Пожарский К. Епископ Антоний Малецкий // Церковный календарь на 2003 г. Зерно из этой земли… СПб., 2002. С. 91—96

Слуга Божий епископ Антоний Малецкий 1861—1935: Буклет. 2004

Маракоў Л. Малецкi Антонi Юзафавiч // Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі, 1917-1964. — Мiнск, 2009. — С. 27, 189, 256, 267-269, 505, 562, 613, 694-697. - На белорус. яз.

Пожарский К. Несгибаемый пастырь в Петербурге: Слуга Божий епископ Антоний Малецкий (1861-1935) [Альбом] / [Свящ.] Кшиштоф Пожарский. - СПб.: Соларт, 2010. - 136 с., ил. - (Приход св. Станислава [Санкт-Петербург]).

Сост. А. Романова

по материалам о. К. Пожарского и др.

Версия для печати

© содержание, Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.